Skip to the main content

Statuten

STATUTEN WINTERSWIJKSE BRIDGECLUB “DE ROBBER”

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering op 24 februari 2009 en in de buitengewone ledenvergadering op 6 maart 2010 goedgekeurd.

download statuten

Naam en zetel

Artikel 1.
a. De vereniging draagt de naam: Winterswijkse Bridgeclub “De Robber”, en heeft haar zetel te Winterswijk.
b. De vereniging is opgericht op drieëntwintig september negentienhonderd vierenvijftig en aangegaan voor 50 jaar. Op 11 januari 1991 is De Robber voor onbepaalde tijdverlengd.
c. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.

Doel

Artikel 2.
a. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, zulks in overeenstemming met de regels, vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (verder te noemen NBB) en het district waartoe de vereniging behoort.
b. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door lid te zijn van de NBB en het district waartoe de vereniging behoort, alsmede het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alle andere middelen die zij daartoe dienstig acht.

Lidmaatschap

Artikel 3.
a. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Het lidmaatschap en donateurschap zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen. Over hun toelating beslist het bestuur. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot de toelating beslissen. Met betrekking tot de toelating kunnen in het huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.
c. Voor benoeming tot erelid komen in aanmerking natuurlijke personen die zich in bijzondere mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden.
d. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
e. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.
Artikel 4. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid.
b. schriftelijke opzegging door het lid tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden eindigt het lidmaatschap tegen het einde van het verenigingsjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd, of eerder indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c. opzegging namens de vereniging door het bestuur tegen elk tijdstip wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.  ontzetting namens de vereniging door het bestuur wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, waaronder begrepen het niet voldoen aan zijn financiele verplichtingen jegens de vereniging.
e.  royement door het bestuur der NBB als aangeslotene van de vereniging.
Artikel 5.
Van een besluit tot opzegging of ontzetting als lid namens de vereniging wordt de betrokkenen ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis gesteld. De betrokkene kan binnen een maand na verzending van de kennisgeving van het besluit beroep instellen bij de algemene vergadering. Het beroep dient te worden gedaan per aangetekende brief, gericht aan de secretaris van het bestuur. De algemene vergadering beslist in haar eerstvolgende vergadering over het beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
Artikel 6.
Het donateursschap kan tegen elk tijdstip door schriftelijke opzegging door de donateur of door het bestuur namens de vereniging worden beëindigd. Wanneer het donateursschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Geldmiddelen

Artikel 7.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, donateurs, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 8.
a. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd uit de leden.
b. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de overige functies, welke niet met het voorzitterschap verenigbaar zijn.
c. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of als bestuurslid geschorst. Voor een besluit daartoe is vereist, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig is en het besluit met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen. Een schorsing, die niet
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken. In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
e. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende bestuurder kan zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode, doch is na de derde periode niet herkiesbaar voor een aansluitende vierde periode. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Artikel 9.
a. Het bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen belast met het bestuur van de vereniging.
b. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door een of meer personen die door het bestuur moeten worden benoemd.
c. Het bestuur is slechts met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten

  • tot het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van onroerende goederen;
  • tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet of een lening wordt verstrekt;
  • tot het aangaan van dadingen;
  • tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  • waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze toestemming kan in alle gevallen door en tegen derden beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 10.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende meerderjarige bestuursleden.

Jaarverslag/rekening en verantwoording

Artikel 11.
a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid.
b. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
c. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden en ereleden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
d. De last van de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
e. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld onder a. en b. zeven jaren lang te bewaren.

Algemene ledenvergadering

Artikel 12.
a. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  • de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  • voorziening in eventuele vacatures;
  • voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
c. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk beoordeelt.
d. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van tenminste een/tiende deel der stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier  weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door de schriftelijke
oproeping der leden, met inachtneming van een redelijke oproeptermijn.
Artikel 13.
a. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden van de de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens in het geval als bedoeld in artikel 5, en geschorste bestuursleden.
b. Over toelating van andere dan de onder a. bedoelde personen beslist het bestuur.
c. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem. Bestuursleden en ereleden zijn eveneens gerechtigd tot het uitbrengen van een stem.
d. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen
e. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
Artikel 14.
a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter der vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt een der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 15.
a.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
b.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan bestwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
c.  Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
d.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
e.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd op de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon , op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe  stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
f.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
g.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt door ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
h.  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
i.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of van een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Oproeping ledenvergadering

Artikel 16.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk met vermelding der agenda. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Statutenwijziging

Artikel 17.
a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de
Nederlandse Bridge-Bond, gevestigd te Den Haag en van het district waartoe de vereniging behoort.
b. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden ter beschikking gesteld.
c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 18.
a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 17 onder a., b. en c. is van overeenkomstige toepassing.
b. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
c. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19.
a. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de gronden waarop boetes kunnen worden opgelegd alsook de hoogte daarvan, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
b. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
c. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dringend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten van de Nederlandse Bridge-Bond en van het district waartoe de vereniging behoort.
Andere artikelen
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

download het huishoudelijk reglement (versie: februari 2019) ALGEMEEN - LEDEN - BESTUUR -...

25/06/2023 - Rob Beerthuizen
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Jaarlijks worden bij de Robber voor de leden een parencompetitie en een viertallencompetitie...

25/06/2023 - Rob Beerthuizen
Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie Bridgeclub de Robber kent leden, ereleden en donateurs. Uitgebreide...

23/06/2023 - Rob Beerthuizen