Skip to the main content

Huishoudelijk reglement

download het huishoudelijk reglement (versie: februari 2019)

ALGEMEEN – LEDEN – BESTUUR – COMMISSIES – CLUBAVONDEN – SLOTBEPALINGEN

ALGEMEEN

Artikel 1 Dit reglement is onderworpen aan de statuten van de Winterswijkse Bridgeclub “De Robber”; hierna te noemen de club.
Artikel 2 De club zetelt ten huize van de secretaris.

LEDEN

Artikel 3 De club wordt gevormd door leden, ereleden en donateurs.
Artikel 4 Het bestuur kan bepalen, dat nieuwe leden niet meer worden toegelaten, indien het aantal leden van de club te groot dreigt te worden.
Artikel 5 Het bestuur kan bepalen dat leden en/of ereleden geen of slechts een gedeeltelijke contributie verschuldigd zijn.
Artikel 6 De leden zijn verplicht zich aan de regelgeving van de club te houden en worden geacht tijdens de clubavonden geen aanstoot te geven.

BESTUUR

voorzitter
Artikel 7 De voorzitter leidt de vergaderingen van de club, waarbij handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn taak is.
Artikel 8 Plaats, datum, te behandelen zaken en de volgorde ervan op deze vergaderingen worden door hem bepaald.
Artikel 9 De voorzitter verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of het woord te ontnemen.
Artikel 10 Bij ontstentenis van de voorzitter heeft zijn vervanger, bij voorkeur de vicevoorzitter of een ander bestuurslid, dezelfde rechten en plichten.
secretaris
Artikel 11 De secretaris

  • beheert het archief van de vereniging;
  • houdt de ledenadministratie bij,
  • onderhoudt in de ruimste zin de correspondentie voor de club,
  • draagt er zorg voor, dat stukken van enig belang ter goedkeuring onder de aandacht van het bestuur worden gebracht,
  • ziet toe, dat op vergaderingen aanwezige personen
    presentielijsten tekenen – met uitzondering van bestuursvergaderingen,
  • notuleert de vergaderingen en legt de notulen ter goedkeuring voor,
  • stelt ten behoeve van de jaarvergadering een verslag op betreffende de toestand van de club.
penningmeester
Artikel 12 De penningmeester beheert de geldmiddelen en/of de bankrekeningen van de club. Hij is in deze verantwoordelijkheid verschuldigd aan het bestuur, de kascommissie en de algemene ledenvergadering.
Artikel 13 Hem is de invordering van alle de club rechtens toekomende gelden opgedragen. Hij kan daartoe vorderingen van uiteenlopende aard doen uitgaan en in deze correspondentie voeren.
Artikel 14  Voor het doen van vorderingen via derden, deurwaarder of incassobureau, behoeft hij toestemming van het bestuur.
Artikel 15 Voor uitgaven en verbintenissen een bedrag van duizend euro te boven gaand behoeft hij de toestemming van het bestuur. Deze toestemming wordt geacht hem te zijn verleend, indien deze (a) tot de vaste lasten behoren, (b) het gevolg zijn van genomen besluiten, zoals ten behoeve van evenementen.
Artikel 16 Hij stelt voor ieder komend boekjaar een begroting op, welke na goedkeuring door het bestuur aan de jaarvergadering wordt voorgelegd.
bestuursleden
Artikel 17 Van de overige bestuursleden neemt de een de taak van vicevoorzitter op zich, de ander is de schakel tussen bestuur en de technische commissie – zie artikelen 20, 21, 22, 23.
Artikel 18  In goed overleg kunnen bestuursleden anders dan bedoeld in de artikelen 7 tot en met 17 met specifieke taken belast worden.

COMMISSIES

Artikel 19 Het bestuur kan zich doen bijstaan door personen of groepen van personen, commissies genoemd, voor specifieke, te delegeren taken.

Het stelt / heft deze commissies in / op.

Het benoemt / ontslaat het lid / de leden van de commissies.

Het is verantwoordelijk voor het handelen van de commissies.

technische commissie
Artikel 20 Het bestuur laat zich adviseren omtrent technische zaken door de Technische Commissie, hierna te noemen TC.

De TC bestaat uit de wedstrijdleider, het bestuurslid-TC en voorts uit zoveel leden van de club noodzakelijk geacht voor een goed functioneren van deze commissie.

De TC draagt personen als lid van de TC voor aan het bestuur, behalve die van de wedstrijdleider en het bestuurslid-TC.

Artikel 21 De TC stelt jaarlijks het jaarprogramma samen, waarin zijn opgenomen de speeldata van de eigen competitie, bijzondere drives en de data der vergaderingen.
Artikel 22  De WL is verantwoordelijk voor alle taken die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden en het correct verlopen van de speelavonden en voor het op de juiste wijze verwerken en eventueel wijzigen van de scores en het publiceren hiervan. Bij afwezigheid van de WL nemen leden van de TC zijn taken over.
Artikel 23 De TC dan wel de wedstrijdleider is bevoegd om tijdens de clubwedstrijden namens het bestuur alle maatregelen te nemen die voor een juist verloop van de wedstrijden noodzakelijk geacht worden, voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement het nemen van specifieke maatregelen niet aan het bestuur of anderen is opgedragen.
Artikel 24  De TC beheert al de materialen / middelen nodig voor een goed verloop van de speelavonden en drives van de club. In samenwerking met het bestuur draagt de TC zorg voor het op peil houden van deze hulpmiddelen.
arbitercommissie
Artikel 25 Arbiters nemen zitting in een Arbiterscommissie (AC). De AC bestaat uit clubleden met kennis van zaken (CLA, CLB of WL niveau), die zich voor deze commissie hebben aangemeld. Zij worden benoemd door het bestuur.
Artikel 26  De AC streeft er naar dat een vertegenwoordiger uit haar midden deel uitmaakt van de Technische Commissie.
Artikel 27 De AC onderneemt acties om het niveau van de arbitrage te verbeteren en om de arbiters zoveel mogelijk een consistente arbitrage te laten verrichten.
webmaster
Artikel 28 De webmaster beheert in de ruimste zin de website van de vereniging.
drive-commissie
Artikel 29 Deze commissie organiseert in samenwerking met de TC de interne drives.
herfsttoernooicommissie
Artikel 30 De organisatie van het herfsttoernooi is gedelegeerd naar deze commissie. Zij heeft de bevoegdheid tot het treffen van al die maatregelen nodig voor het welslagen van het herfsttoernooi.

Met name voert zij de noodzakelijke correspondentie, zowel postaal, als elektronisch, handelt zij in overleg met de penningmeester de financiële zaken af.

commissie voor lief en leed
Artikel 31 Aan het informele wel en wee van de leden zal door deze commissie aandacht geschonken worden.
loterijcommissie
Artikel 32 Een interne loterij, voor zover georganiseerd, keert de helft van de inzet uit aan de winnaar, de rest is voor de clubkas.
geschillencommissie
Artikel 33 Het bestuur zal optreden als geschillencommissie in alle voorkomende gevallen. Indien een bestuurslid betrokken is in een geschil, zal dat bestuurslid geen deel uit maken van de commissie ter beoordeling van het onderhavige geschil.

CLUBAVONDEN

Artikel 34 De clubavonden waarop een vergadering plaatsvindt, vangen aan om 19.00 uur. De clubavonden waarop geen vergadering plaatsvindt, vangen aan om 19.30 uur. In beide gevallen dienen de leden tijdig aanwezig te zijn.
Artikel 35 Op de clubavonden is ieder paar verplicht voor de aanvang van elke ronde ongevraagd twee gelijkluidende systeemkaarten van een gebruikelijk model aan zijn tegenstanders te overhandigen. De wedstrijdleider is bevoegd ten opzichte van een paar dat in gebreke blijft aan deze verplichting te voldoen, disciplinaire maatregelen te nemen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 36 In de gevallen waarin noch de statuten, noch dit reglement voorzien, neemt het bestuur een beslissing.
Artikel 37 In deze is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering voor zover deze dat verlangt, of het bestuur zich daartoe gehouden acht.
Andere artikelen
Statuten

Statuten

STATUTEN WINTERSWIJKSE BRIDGECLUB “DE ROBBER” De statuten zijn voor het laatst gewijzigd tijdens...

26/06/2023 - Rob Beerthuizen
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Jaarlijks worden bij de Robber voor de leden een parencompetitie en een viertallencompetitie...

25/06/2023 - Rob Beerthuizen
Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie Bridgeclub de Robber kent leden, ereleden en donateurs. Uitgebreide...

23/06/2023 - Rob Beerthuizen